Dela inlägg:

WordPress översikt

1. Introduktion till React och WordPress

React, utvecklat av Facebook, är ett JavaScript-bibliotek som används för att bygga användargränssnitt. Dess komponentbaserade arkitektur gör det enkelt att skapa återanvändbara UI-komponenter. WordPress, å andra sidan, är ett öppen källkods CMS som driver över 30% av webben. Dess flexibilitet och användarvänlighet har gjort det till ett förstahandsval för många webbutvecklare.

2. Varför integrera React med WordPress och hur React integreras med WordPress?

Att kombinera Reacts interaktivitet med WordPress flexibilitet kan ge en kraftfull webbupplevelse. Användare får en snabbare, mer responsiv webbplats, medan utvecklare kan dra nytta av moderna utvecklingsverktyg och metoder.

3. Förberedelser innan integration

Innan du börjar med hur React integreras med WordPress, är det viktigt att förbereda både din utvecklingsmiljö och din WordPress-installation. Här är några steg du bör följa:

3.1. Installera nödvändiga verktyg

 • Node.js & npm: Dessa verktyg är avgörande för att hantera och köra JavaScript-projekt. Node.js är en JavaScript-runtime som låter dig köra JavaScript-kod utanför webbläsaren, medan npm (Node Package Manager) hjälper dig att hantera projektets beroenden. Installation: Besök Node.js officiella webbplats och ladda ner den senaste versionen. npm installeras automatiskt med Node.js.
 • WP-CLI: Detta är ett kommandoradsverktyg för WordPress som gör det enklare att hantera din WordPress-installation, installera plugins, teman och mycket mer. Installation: Följ installationsinstruktionerna på WP-CLI:s officiella webbplats.

3.2. Konfigurera din WordPress-webbplats

 • Permalänkar: För att säkerställa att dina webbadresser är SEO-vänliga och lättlästa, gå till din WordPress-administratörspanel, navigera till Inställningar > Permalänkar och välj “Post name”.
 • WP REST API: WordPress REST API ger dig möjlighet att interagera med din WordPress-data, som inlägg, sidor, kategorier och mer, via JSON-format. Detta är kärnan i att koppla React med WordPress, eftersom React kommer att använda detta API för att hämta och skicka data. Aktivering: Lyckligtvis är WP REST API inbyggt i WordPress sedan version 4.7, så det finns ingen extra installation som krävs. Du kan dock behöva installera ytterligare plugins om du vill utöka dess funktionalitet eller säkerhet.
 • CORS: Om din React-applikation och WordPress-server körs på olika domäner eller portar, måste du hantera CORS (Cross-Origin Resource Sharing) för att tillåta anslutningar mellan dem. Detta kan göras med hjälp av plugins eller genom att manuellt justera serverinställningarna.
 • Utvecklingsmiljö: Det är rekommenderat att sätta upp en lokal utvecklingsmiljö för att testa integrationen mellan React och WordPress. Verktyg som MAMP, WAMP eller Local by Flywheel kan hjälpa dig att sätta upp en lokal WordPress-installation.

Genom att följa dessa steg kommer du att ha en solid grund att bygga på när du börjar integrera React med WordPress.

4. Skapa ett grundläggande React-tema för WordPress

Att skapa ett React-tema för WordPress innebär i huvudsak att bygga en fristående React-applikation som kommunicerar med WordPress via dess REST API. Här är stegen för att skapa ett sådant tema:

4.1. Initiera en ny React-applikation

Använd create-react-app för att snabbt sätta upp en ny React-applikation:

npx create-react-app wp-react-theme cd wp-react-theme
cd wp-react-theme

4.2. Strukturera din React-applikation

Dela upp din applikation i komponenter, till exempel Header, Footer, Sidebar, PostList, och SinglePost.

4.3. Stil och design

Använd CSS-ramverk som Bootstrap eller skriv egen CSS för att matcha designen med din WordPress-webbplats.

4.4. Integrera med WordPress

I public-mappen i din React-applikation, skapa en index.php fil. Denna fil kommer att fungera som en brygga mellan WordPress och din React-applikation.

5. Använda WordPress REST API med React

WordPress REST API är kärnan i integrationen mellan React och WordPress. Här är hur du kan använda det:

5.1. Hämta inlägg

För att hämta inlägg från din WordPress-webbplats, använd fetch eller ett bibliotek som axios:

fetch('https://your-wordpress-site.com/wp-json/wp/v2/posts') .then(response => response.json()) .then(posts => { // Använd inläggen här });

5.2. Visa enstaka inlägg

För att visa ett enskilt inlägg baserat på dess ID:

fetch('https://your-wordpress-site.com/wp-json/wp/v2/posts/{POST_ID}') .then(response => response.json()) .then(post => { // Visa inlägget här });

5.3. Skicka data till WordPress

Om du vill skapa, uppdatera eller radera inlägg via React, behöver du skicka POST, PUT eller DELETE-förfrågningar till REST API. Kom ihåg att hantera autentisering och säkerhet när du skickar data.

5.4. Hantera sidor, kategorier och andra WordPress-resurser

Förutom inlägg kan du också interagera med andra WordPress-resurser, som sidor, kategorier, taggar och media, genom att använda motsvarande REST API-slutpunkter.

6. Hur React integreras med WordPress via React Router

För att skapa en SPA (Single Page Application) med React i WordPress, behöver du hantera rutter. React Router är det mest populära valet för detta.

6.1. Installation

Installera React Router med npm:

npm install react-router-dom

6.2. Grundläggande routing

Skapa olika rutter för dina sidor, inlägg, kategorier etc.:

import { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from 'react-router-dom';

<Router>
 <Switch>
  <Route path="/" exact component={Home} />
  <Route path="/post/:id" component={SinglePost} />
  <Route path="/category/:id" component={CategoryPosts} />
  // ... andra rutter
 </Switch>
</Router>

7. Skapa Gutenberg-block med React

För att skapa anpassade Gutenberg-block med React, börja med att sätta upp en block-struktur med hjälp av @wordpress/block-library och @wordpress/editor. Därefter kan du använda React-komponenter för att definiera blockets innehåll och beteende:

npm install @wordpress/block-library @wordpress/editor

När dina beroenden är installerade, skapa en ny fil för ditt block, till exempel my-custom-block.js. Inuti denna fil, definiera ditt block med hjälp av React och registrera det med WordPress.

7.1 Designa ditt block

Använd CSS för att ge ditt Gutenberg-block det önskade utseendet. Se till att det matchar designen av din WordPress-webbplats och är responsivt för alla enheter.

7.2 Lägg till interaktivitet

Med React kan du lägga till interaktiva funktioner till ditt block, som modaler, bildgallerier eller anpassade animationer. Se till att testa ditt block noggrant för att säkerställa att all funktionalitet fungerar som förväntat inom WordPress-redigeraren.

8. Säkerhet och autentisering

JWT, eller JSON Web Tokens, är en kompakt, URL-säker token-representation av påståenden som ska överföras mellan två parter. Dessa påståenden kan användas för att säkert identifiera en användare mellan en klient och en server. JWTs är särskilt användbara för autentisering och auktorisering i webbapplikationer.

8.1 Varför använda JWT för autentisering?

 1. Stateless: Eftersom varje token innehåller all nödvändig information för att identifiera en användare, behöver servern inte hålla någon sessiondata. Detta gör systemet skalbart.
 2. Decentraliserad: Informationen lagras direkt i tokenet, vilket innebär att varje tjänst kan validera en JWT oberoende.
 3. Självinnehållande: En JWT innehåller all information den behöver för att identifiera användaren.

8.2 Integrera JWT i WordPress med “JWT Authentication for WP REST API”

“JWT Authentication for WP REST API” är ett populärt plugin som lägger till JWT-autentiseringsmöjligheter till WordPress REST API. Här är stegen för att sätta upp det:

 1. Installation: Installera och aktivera pluginet via WordPress plugin-repositoriet eller genom att ladda ner det direkt.
 2. Konfiguration:
  • Lägg till följande konstant i din wp-config.php:
  • define('JWT_AUTH_SECRET_KEY', 'your-top-secret-key'); Byt ut 'your-top-secret-key' med en stark, unik nyckel.
  • För att hantera CORS-problem, kan du också lägga till:phpCopy codedefine('JWT_AUTH_CORS_ENABLE', true);
 3. Använda JWT för autentisering:
  • Hämta en token: Skicka en POST-förfrågan till http://yourdomain.com/wp-json/jwt-auth/v1/token med användarnamn och lösenord i kroppen. Om autentiseringen lyckas, kommer du att få tillbaka en token.
  • Använda token: För framtida förfrågningar till WordPress REST API, inkludera token i dina förfrågningshuvuden:httpCopy codeAuthorization: Bearer YOUR_TOKEN_HERE
 4. Förlänga token giltighet: Standard giltighetstid för en token är en dag. Om du vill ändra detta kan du lägga till en filter i ditt tema eller plugin:
add_filter('jwt_auth_expire', function() {
  return time() + (DAY_IN_SECONDS * 7); // Token expires in 7 days
});

8.3 Säkerhetsöverväganden

 • Skydda dina hemligheter: Hemligheten som används för att signera JWT bör vara komplex och hållas hemlig.
 • Korta livslängder: Använd korta giltighetstider för dina tokens för att minska riskerna om en token komprometteras.
 • HTTPS: Använd alltid HTTPS när du skickar tokens över nätverket för att förhindra avlyssning.

8.2. CORS

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) är en säkerhetsåtgärd som implementeras av webbläsare för att säkerställa att webbresurser (som skript, teckensnitt eller API-anrop) som begärs från en annan domän än den som sidan laddades från, har rätt att ladda och utföra.

När du integrerar React med WordPress, särskilt om de körs på olika domäner eller underdomäner, kan CORS-begränsningar hindra din React-app från att hämta data från WordPress REST API. Här är hur du kan hantera detta:

8.2.1 WordPress-plugin

Det enklaste sättet att hantera CORS i WordPress är att använda ett plugin. Det finns flera plugins tillgängliga som hanterar CORS för dig:

 • WP REST API – CORS: Detta plugin tillåter dig att lägga till CORS-huvuden till dina REST API-anrop.
 • WP GraphQL CORS: Om du använder GraphQL med WordPress, kan detta plugin hjälpa dig att hantera CORS.

8.2.2 Manuell metod med .htaccess

Om du föredrar att inte använda ett plugin, kan du lägga till CORS-huvuden direkt i din .htaccess-fil om du använder en Apache-server:

<IfModule mod_headers.c>
  Header set Access-Control-Allow-Origin "https://your-react-app-domain.com"
  Header set Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, OPTIONS"
  Header set Access-Control-Allow-Headers "Authorization, Content-Type"
</IfModule>

Byt ut https://your-react-app-domain.com med din React-apps domän. Om du vill tillåta anslutningar från alla domäner (inte rekommenderat för produktion), kan du använda * istället för en specifik domän.

8.2.3 Manuell metod för Nginx

Om din server kör Nginx, kan du lägga till följande i din serverkonfiguration:

location / {
  add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://your-react-app-domain.com';
  add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS';
  add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Authorization, Content-Type';
}

Återigen, byt ut https://your-react-app-domain.com med din React-apps domän.

8.2.4 Hantera preflight-requests

Webbläsare kan skicka en “preflight” OPTIONS-förfrågan innan den skickar den faktiska förfrågan (som POST). Se till att din server är konfigurerad för att korrekt svara på dessa OPTIONS-förfrågningar.

8.2.5 Säkerhet

Medan det kan vara frestande att helt enkelt tillåta alla domäner att ansluta till din WordPress-server (med Access-Control-Allow-Origin: *), är detta en säkerhetsrisk. Det är bäst att specificera exakt vilka domäner som ska ha åtkomst.

9. Optimera prestanda

För att säkerställa att din React-WordPress integration ger den bästa möjliga användarupplevelsen, är det viktigt att fokusera på prestandaoptimering. Två nyckelstrategier för detta är lazy loading och caching.

9.1. Lazy loading med React.lazy() och Suspense

Lazy loading är en teknik som laddar innehåll endast när det behövs, vilket kan förbättra laddningstiderna och minska resursanvändningen.

Hur fungerar det med React?

React introducerade React.lazy() och Suspense för att stödja komponentbaserad lazy loading.

 • React.lazy(): Detta är en funktion som låter dig rendera en dynamisk import som en vanlig komponent. Den laddar automatiskt komponenten när den visas i användargränssnittet.
const LazyComponent = React.lazy(() => import('./LazyComponent'));
 • Suspense: Detta är en komponent som låter dina komponenter “vänta” tills de är redo att rendera. Den kan visa en fallback UI (t.ex. en laddningsskärm) medan de laddade komponenterna förbereds.
import React, { Suspense } from 'react';

function App() {
 return (
  <Suspense fallback={<div>Loading...</div>}>
   <LazyComponent />
  </Suspense>
 );
}

Fördelar:

 • Förbättrad initial laddningstid: Genom att endast ladda det som är nödvändigt kan du minska mängden kod som måste laddas och tolkas vid start.
 • Bandbreddseffektivitet: Användare laddar endast ner de delar av appen de faktiskt använder.

9.2. Caching för WordPress REST API-svar

Caching är en teknik där ofta begärda data lagras temporärt för att minska laddningstider och serverbelastning.

Hur fungerar det med WordPress?

Det finns flera plugins tillgängliga som kan hjälpa dig att cacha dina REST API-svar:

 • WP Super Cache: Detta är ett av de mest populära caching-pluginsen för WordPress. Det genererar statiska HTML-filer från din dynamiska WordPress-webbplats och serverar dessa filer istället för att bearbeta de tyngre PHP-skripten.
 • W3 Total Cache: Detta plugin erbjuder en mängd prestandaförbättringar, inklusive caching av sidor, inlägg, CSS, JavaScript och databasobjekt.
 • Redis Object Cache: Om din server har Redis, kan du använda detta plugin för att cacha databasobjekt i minnet, vilket kan förbättra svarstiderna för dina REST API-anrop.

Fördelar:

 • Snabbare svarstider: Genom att servera cachade versioner av dina sidor eller API-svar kan du dramatiskt minska laddningstiderna.
 • Minskad serverbelastning: Caching minskar antalet gånger din server måste generera en sida eller ett API-svar från grunden.

10. Fördelar med att använda React i WordPress

Att integrera React med WordPress kombinerar styrkan i världens mest populära CMS med kraften i ett av de mest populära JavaScript-biblioteken. Här är några av de mest framstående fördelarna:

10.1. Snabbhet

 • SPA (Single Page Application): Med React kan du skapa SPA-webbplatser där endast nödvändiga delar av sidan uppdateras när användaren interagerar med den. Detta eliminerar behovet av att ladda om hela sidan, vilket resulterar i snabbare sidladdningar och en smidigare användarupplevelse.
 • Mindre serverbelastning: Eftersom mycket av renderingen sker på klientens sida, minskar belastningen på servern, vilket kan förbättra webbplatsens övergripande prestanda.

10.2. Interaktivitet

 • Dynamiska användargränssnitt: Reacts komponentbaserade arkitektur gör det enkelt att skapa interaktiva UI-element som reagerar omedelbart på användarinteraktioner.
 • Anpassade upplevelser: Med React kan du enkelt skapa anpassade användarupplevelser baserat på användardata eller preferenser.

10.3. Modern teknik

 • Uppdaterad kodbas: React erbjuder en modern kodbas som är optimerad för dagens webbläsare och enheter.
 • Utväcklingsverktyg: Reacts utvecklarverktyg, som React DevTools, förbättrar utvecklingsprocessen genom att erbjuda insikter i komponenthierarki, state, props och mer.

11. Vanliga utmaningar och lösningar

11.1. SEO

 • Utmaning: Traditionella SPA-webbplatser kan vara svåra för sökmotorer att indexera eftersom innehållet ofta laddas dynamiskt med JavaScript.
 • Lösning: Använd server-side rendering (SSR) med verktyg som Next.js. SSR genererar HTML på servern för varje sida, vilket gör det lättare för sökmotorer att skanna och indexera webbplatsens innehåll.

11.2. Kompatibilitet

 • Utmaning: Inte alla WordPress-plugins är kompatibla med en React-front-end, vilket kan orsaka funktionsbegränsningar eller buggar.
 • Lösning: När du väljer plugins, leta efter de som är uttryckligen kompatibla med Headless cms med WordPress eller SPA-webbplatser. Testa alltid plugins noggrant i en utvecklingsmiljö innan du använder dem i produktion.

12. Bästa praxis och rekommendationer

12.1. Uppdateringar

 • Håll tekniken aktuell: För att dra nytta av de senaste säkerhetsuppdateringarna, prestandaförbättringarna och funktionerna, se till att regelbundet uppdatera både React och WordPress.

12.2. Barn-tema-struktur

 • Skydda dina anpassningar: När du anpassar ett WordPress-tema, använd en barn-tema-struktur. Detta säkerställer att dina anpassningar inte skrivs över när temat uppdateras. Medan detta råd är mer relevant för traditionella WordPress-utvecklare, kan det fortfarande vara användbart om du använder WordPress-teman tillsammans med din React-front-end.

14. Framtidsutsikter för React och WordPress

WordPress, som driver över 30% av webben, har etablerat sig som det mest populära innehållshanteringssystemet. Å andra sidan har React, sponsrat av Facebook, blivit det främsta valet för många utvecklare när det gäller att bygga moderna webbapplikationer.

14.1. Headless WordPress

En av de mest spännande trenderna är användningen av “headless” WordPress, där WordPress agerar som ett rent backend-system (ofta via REST API eller GraphQL), medan front-end är byggd med moderna ramverk som React. Denna arkitektur ger utvecklare friheten att skapa rika, interaktiva användargränssnitt samtidigt som de drar nytta av WordPress kraftfulla innehållshantering.

14.2. Gutenberg och React

Med introduktionen av Gutenberg-blockredigeraren, som är byggd med React, har WordPress redan tagit steg mot en djupare integration med React. Detta öppnar dörren för ännu mer avancerade och anpassningsbara redigeringsupplevelser i framtiden.

14.3. Större gemenskapssamarbete

Med båda teknologierna som är så populära, kan vi förvänta oss att se mer gemenskapssamarbete, med fler plugins, verktyg och resurser som är dedikerade till att förena React och WordPress.

15. Slutsats

Att integrera React med WordPress representerar en fusion av två av webbens mest kraftfulla teknologier. Även om det finns utmaningar att övervinna, som SEO och plugin-kompatibilitet, är belöningarna i form av snabbhet, skalbarhet och användarupplevelse betydande. För de som är villiga att investera tiden och ansträngningen, erbjuder kombinationen av React och WordPress en framtidssäker lösning som kan stå emot tidens prövning.

16. Vanliga frågor

 • Är det svårt att integrera React med en befintlig WordPress-webbplats?
  • Det kan vara enklare att integrera React med en ny WordPress-installation, men det är absolut möjligt att lägga till React till en befintlig webbplats. Nyckeln är att noggrant planera integrationen och testa i en utvecklingsmiljö först.
 • Vilka andra JavaScript-ramverk kan jag använda med WordPress?
  • Förutom React kan du också använda ramverk som Vue.js eller Angular med WordPress. Valet beror på dina personliga preferenser och projektets krav.
 • Hur påverkar användningen av React min webbplats SEO?
  • Traditionella SPA (Single Page Applications) kan vara svåra för sökmotorer att indexera. Men med tekniker som server-side rendering (SSR) kan du bygga React-applikationer som är både snabba och SEO-vänliga.
 • Behöver jag fortfarande ett WordPress-tema om jag använder React för front-end?
  • Om du går “headless”, där WordPress endast används som ett backend-API, kan du inte behöva ett traditionellt WordPress-tema. Istället bygger du ditt gränssnitt helt med React.
 • Hur hanterar jag säkerheten när jag använder React med WordPress?
  • Säkerhet bör vara en prioritet. Se till att använda säkra metoder för autentisering (som JWT), håll båda plattformarna uppdaterade och följ bästa praxis för webbutveckling.

Relaterade inlägg: